Μάζα και βάρος

Μάζα είναι η ποσότητα της ύλης που περιέχει ένα σώμα. Η μονάδα μέτρησης στη Φυσική είναι το 1 kg (ένα χιλιόγραμμο). Η μάζα μετριέται με το ζυγό σύγκρισης. Ως γνωστό το 1kg ισούται με 1000g.

Βάρος είναι η δύναμη με την οποία η Γη έλκει τα σώματα τα οποία βρίσκονται πάνω σ’ αυτήν. Η μονάδα μέτρησης της είναι το 1 Ν (ένα Νιούτον). Το βάρος μετριέται με το δυναμόμετρο.

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Κίνηση κατά την οποία το κινητό κινούμενο ευθύγραμμα διατηρεί σταθερό το διάνυσμα της ταχύτητας. Έτσι σε ίσα χρονικά διαστήματα οι μετατοπίσεις του είναι ίσες.

Μετατόπιση

Εκφράζει φυσικά (ή περιγράφει) την απόσταση της τελικής θέσης (όπου βρίσκεται το σώμα) από την θεωρούμενη αρχική θέση.